نقشه ی مترو تهران به صورت کامل و جامع

بدون ایستگاههای ناقص و افتتاح نشده

همراه با نقشه ترکیبی مترو و بی آر تی BRT تهران یکجا

 
 
 

آخرین نسخه نقشه جدید مترو تهران فقط ایستگاههای افتتاح شده و فعال - نقشه 98 99

آخرین نسخه نقشه مترو تهران
 

 

 

نقشه کامل مترو تهران همراه با بی آر تی
آخرین نقشه مترو تهران به صورت ترکیب با اتوبوس تندرو BRT
 
مشاهده این نقشه به صورت تمام صفحه
مشاهده نقشه فوق به صورت تمام صفحه
 
 
 

 

 

The Latest Tehran Metro and Bus BRT map 2018 2019
نقشه به روز مترو تهران 1397 1398

 

Linkgah Home  / Mobile Page /  New Pages